Prawo do odstąpienia od umowy

 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1.        Klientowi będącemu osobą fizyczną, który dokonał zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ) na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 

2.        Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy bez podawania przyczyn. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik.

3.        Oświadczenie (wzór pisma poniżej)  o odstąpieniu w formie pisemnej należy przesłać na adres: Vinti Consulting Group Sp. z o.o. 60-305 Poznań, ul. Kopanina 28/32
4.        Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku:
             a) świadczenia usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją zgodę i zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracisz prawo odstąpienia od umowy,
          b) w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowych, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy,
          c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
          d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
             e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostanie otwarte po dostarczeniu,
             f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
             g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dnia i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli,
          h) w której wyraźnie zażądałeś, abyśmy do Ciebie przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania zażądałeś, lub dostarczamy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Tobie w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
          i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
          j) o dostarczeniu dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
          k) zawartych w drodze aukcji publicznej,
          l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług,
          m) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane w nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Ciebie przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.        W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszelkie koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ). Zwrot wpłaconych przez Klienta środków dokonany będzie niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.

6.        W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

7.      W przypadku odstąpienia od umowy, firma Vinti Consulting Group Sp. z o.o., nie ponosi kosztu odesłania towaru.

8.       Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.

9.       Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej fakturę potwierdzającą dokonanie transakcji, od której Klient odstąpił.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                                                              ……………………………………….., dnia………………………………

 

 

Imię i Nazwisko konsumenta                                                                                   Nazwa i adres przedsiębiorcy

…………………………………………….                                                                                   ……………………………………………..

Adres:………………………………….                                                                                   ……………………………………………..

…………………………………………….                                                                                   ……………………………………………..

Numer telefonu …………………

 

 

                Oświadczenie od odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

Niniejszym odstępuję od umowy. Oświadczam, że nie minęło 14 dni od odbioru towaru.

Numer dokumentu sprzedaży…………………………………………………… z dnia ………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty …………….zł ( słownie: ……………………………………………………………………………………….)

na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zwracam następując y towar ( numer katalogowy produkty ) ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Towar zwracam w stanie niezmienionym – jest nieuszkodzony, sprawny i kompletny.

 

 

                                                              

                                                                                                                             Podpis konsumenta